Allmänna villkor vid biljettköp

Villkor för biljettköp
En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distans-avtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts ej. Kunden är själv ansvarig för att leveransuppgifter är korrekt angivna vid köpet.

Personligt bruk 
Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Café Torpet och/eller den ansvariga arenan/arrangören. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet ej överskridas.

Köp som strider mot uppsatta villkor
Cafe Torpet förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan utesluta kund vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Café Torpets villkor som gäller vid biljettköp. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar p g a ovan nämnda skäl återbetalas ej eventuell erlagd serviceavgift eller eventuella distributions- och leveransavgifter. Café Torpet kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris.

Inställda evenemang
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig arena/arrangör. Det är arenan/arrangören som ansvarar för frågor om t ex återlösen av biljetter. I vissa fall återlöser Café Torpet på uppdrag av arrangören biljetter vid inställda evenemang. Vid inställt evenemang återbetalas ej eventuella service- och distributionsavgifter. I de fall biljettpriset är utan serviceavgift tillkommer en återlösenavgift – f.n. 35 kr.

Återbetalning 
Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid och/eller service- och distributionsavgifter skall kunden senast tre (3) månader från evenemangsdagen då evenemanget skulle ha varit, meddela Café Torpet sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

Allmänna villkor för Cafe Torpets tjänster

Allmänt
Café Torpet förbehåller sig rätten till Tjänsten (Cafe Torpet.se) och dess innehåll. Användaren av Tjänsten äger ej rätten, helt eller delvis, att på något sätt kopiera, reproducera, spara, flytta, vidaresända, distribuera, publicera, lägga till annat material eller spara ned på egen dator, något material som är kopplat till Tjänsten (inklusive text, bilder, varumärken, logotyper, grafik och musik) utan ett skriftligt godkännande från Cafe Torpet. Det är ej tillåtet att använda varumärken och/eller logotyper kopplade till Cafe Torpets tjänster eller produkter om annat inte är skriftligt överenskommet med Cafe Torpet.

Mina bokningar
Det är upp till kunden att kontrollera att bokning stämmer (rätt post- och emailadress, rätt evenemang, rätt antal, rätt arena o s v) och att biljetten kommit kunden tillhanda i god tid innan evenemanget startar.

Laglig användning
Ingen information om tjänsten får kopieras, bearbetas eller användas utan särskilt skriftligt tillstånd från Café Torpet. Överträdelse av förbudet kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar. Om kunden bryter mot Café Torpets villkor kan kunden förlora tillgång till att använda Tjänsten. Café Torpet har också rätt att makulera bokningar på webbplatsen om kunden har lämnat vilseledande personuppgifter eller om kunden bryter mot eller kringgår Café Torpets allmänna villkor.

Rätten till ändringar 
Café Torpet har rätt att uppdatera, ändra, lägga till eller ta bort material som ingår i Tjänsten, och begränsa tillgång till Tjänsten utan att meddela detta i förväg, när som helst, efter egen bedömning. Café Torpet har, när som helst, rätt att ändra villkor för användandet av Tjänsten samt innehåll och val av tjänster.

Länkning 
Tjänsten innehåller länkar till webbsidor som underhålls av en tredjepart. På, och i användandet av, dessa webbsidor tillämpas villkor som sammanställts av tredjepart. Café Torpet ansvarar inte för andra parters webbsidor eller deras innehåll.

Tillämplig lag 
Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.